Πώς ξεπερνάς το πρόβλημα του cookie iframe σε classic asp με το νέο κανόνα SameSite=None του chrome

Μέσα στο webconfig δηλώνεις όλα τα cookies να περνάνε το samesite=none; secure για να παίζουν τα iframes μέσα απο άλλα domains.

 


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <rewrite>
            <outboundRules>
                <clear />
                <rule name="Add SameSite" preCondition="No SameSite">
                    <match serverVariable="RESPONSE_Set_Cookie" pattern=".*" negate="false" />
                    <action type="Rewrite" value="{R:0}; SameSite=None; Secure" />
                </rule>
                <preConditions>
                    <preCondition name="No SameSite">
                        <add input="{RESPONSE_Set_Cookie}" pattern="." />
                        <add input="{RESPONSE_Set_Cookie}" pattern="; SameSite=None; Secure" negate="true" />
                    </preCondition>
                </preConditions>
            </outboundRules>
        </rewrite>
    </system.webServer>
</configuration>